FÄRDTJÄNST - SKELLEFTEÅ TAXI

Färdtjänst

sjuktrFärdtjänstsbokning inom Skellefteå kommun beställs på telefon 0910-173 10

Färdtjänstbokning inom Norsjö kommun gäller telefon 0915-10 000

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att själva förflytta sig eller resa med allmänna kommunikationsmedel.

Kontakta kommunen om färdtjänstansökan

Det är kommunens Socialkontor som fattar beslut om färdtjänsttillstånd, önskar du mera information kring ansökan om färdtjänst, kontakta då Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, respektive Norsjö kommun på telefon 0918-141 00

Grundtanken med kollektivtrafik är att så många som möjligt skall åka tillsammans. Det gäller därför också när man åker Färdtjänst eller Taxi eller specialfordon (färdtjänstbuss).
Därför skall Färdtjänstresor med Taxi eller Färdtjänstbussar samordnas och samåkning ske så långt det är möjligt. Det är Skellefteå kommuns uppdrag till oss som entreprenör.

Starttidsstyrning

För att färdtjänstresorna skall kunna planeras på ett så effektivt sätt, d.v.s. hög samåkning har vi som entreprenör möjlighet att styra avgångstiden till 30 minuter senare eller 60 minuter tidigare utifrån önskad avgångstid, detta utifrån att färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, precis på samma sätt som gäller för övrig kollektiva transportformer där man som kund får anpassa sig efter avgångar som inte alltid överensstämmer med vårt personliga önskemål.

Resegaranti

Om avresetiden blir mer än 20 minuter försenad utifrån överenskommen tid, utgår ersättning motsvarande färdtjänstresenärens egenavgift för den aktuella resan.

Arbetsresor

Resor som avser resa mellan bostad och arbetsplats, samt i vissa fall för resa i samband med studier och som i dessa fall utgör minst 3 dagar /vecka och under minst 4 veckor.

Hur långt får jag åka på en färdtjänstresa

Normalfallet är att rätten att nyttja färdtjänst gäller inom den egna kommunen.

Vad betalar jag som färdtjänstresenär?

Nedan redovisas kostnaden som jag skall betala i samband med en färdtjänstresa;

Gäller från och med 2017-05-15.

1. Barn under 6 år som åker med färdtjänstberättigad målsman, åker gratis (max 2 barn).

2. Ensamåkande barn under 6 år betalar enligt tabell ”Barn/ungdom t.o.m. 19 år”.

3. ”Barn/ungdom t.o.m. 19 år” gäller till den 31/12 det år man fyller 19 år.

4. Kunden skall betala egenavgift för beställd resväg, ej eventuellt åkt resväg p.g.a. samlastning.

 Avstånd

Enkel Vuxen

Enkel Barn/
ungdom <19 år

Km

Kronor

Kronor

0-7

50

38

8-15

59

42

16-22

67

46

23-30

79

52

31-37

86

55

38-45

93

59

46-52

100

62

53-60

109

67

61-67

118

72

68-75

129

77

76-82

137

81

83-90

144

85

91-97

153

89

98-105

162

93

106-112

172

98

113-120

181

103

121-127

190

107

128-135

200

113

136-142

208

117

143-150

217

121

151-157

224

125

158-165

230

128

166-172

237

131

173-180

245

135

181-187

254

139

188-195

264

144

196-202

272

148

203-210

281

153

211-230

290

158

231-    

300

163

  Egenavgift arbetsresor
     
   Sträcka (km)  Avgift (kronor)
 

0-7

14

 

8-15

18

 

16-22

22

 

23-30

28

 

31-37

32

 

38-45

36

 

46-52

40

 

53-60

44

 

61-67

48

 

68-75

52

 

76-82

56

 

83-90

60